Кандидатствайте

  *Име:
  *Фамилия:
  *Град:
  *Тел. (мобилен):
  *E-mail:
  *Цел на кредита:
  *Сума на кредита:
  Допълнителна информация:

  Защита на личните данни

  Въведение

   

  Предоставяйки нашите услуги, в качеството ни на кредитен посредник, „КРЕДИТ НАВИГАТОР“ ООД (наричано по-долу „Кредит Навигатор“ или „Администраторът“) обработва информация относно своите Клиенти/Потребители – физически и юридически лица, с тяхното изрично и доброволно съгласие.

   

  За връзка с администратора:

  • „КРЕДИТ НАВИГАТОР“ ООД с ЕИК 175063318, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. „Младост III“, бл.364, вх.3, ап.40, регистриран като кредитен посредник по смисъла на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители с регистрационен номер BCI00004 и заповед за вписване БНБ-16445/03.02.2017 г.

   

  • Адрес за кореспонденция: гр.София, ул. 6-ти Септември 14

   

  • Телефон: 02/9210621

   

  При събирането, обработването и съхранението на личните данни на клиентите „КРЕДИТ НАВИГАТОР“ ООД спазва всички приложими и относими законови изисквания на европейското и българското законодателство, в това число, но не само –Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу за краткост „Регламента за защита на личните данни“ или „GDPR”), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и други.

  Регламентът за защита на личните данни, в сила от 28.05.2018 год. има пряко приложение и осигурява засилена защита на личните данни на физическите лица – субекти на лични данни.

  Защитата на личната информация, която ни предоставяте е важна за нас. Настоящата Политика за защита на личните данни управлява процесите на събиране и обработване на лични данни от Кредит Навигатор. Тя е в съответствие със Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и с относимите български и европейски законови и подзаконови нормативни актове.

  В качеството си на администратор на лични данни Ви предоставяме следната информация, която може да използвате при въпроси, относно личните Ви данни, тяхното събиране, обработване и съхранение:

   

  Как събираме лична информация?

   

  Кредит Навигатор може да изиска от Вас лична информация по телефона, при среща с нашите консултанти или чрез формуляри и анкети на нашия интернет-сайт.

   

  От каква лична информация имаме нужда?

   

  Ние се нуждаем от определена лична информация, за да преценим дали отговаряте на критериите за получаване на желания от вас кредит. Информацията, която може да изискваме включва – лични данни (име, ЕГН, адрес, тел. и др.), месторабота, финансово състояние и др. Личните данни, които събираме и обработваме не представляват специална категория лични данни* по смисъла на чл. 9, пар. 1 от GDPR (такива лични данни са тези, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице).

  Когато изискваме лична информация ние ще Ви уведомим от каква информация се нуждаем задължително и каква може да предоставите по Ваша преценка. Вие може да не ни дадете цялата необходима информация, но това би ограничило възможността ни да ви помогнем.

   

  Как използваме вашите лични данни?

   

  Ние използваме Вашите лични данни само и единствено във връзка със следните цели (цели на обработването):

  • Анализиране на финансовото Ви състояние;
  • Проучване възможностите за получаване на финансиране от банките-партньори на „КРЕДИТ НАВИГАТОР“ ООД – Алианц Банк България АД, Банка ДСК – ЕАД, Обединена Българска Банка АД, Първа Инвестиционна Банка АД, Райфайзенбанк България ЕАД, Сосиетеженерал Експресбанк АД, Уникредит Булбанк АД, Централна Кооперативна банка АД, Юробанк България АД, Инвестбанк АД, Банка Пиреос България АД както и
  • Свързаните с горното справки и действия с оглед получаване на индивидуални оферти.
  • Последваща подготовка на документи във връзка с избрания от Вас кредит.
  • За да Ви информираме за нови продукти и услуги.
  • За наши вътрешни административни и маркетингови цели.

  По всяко време може да откажете да получавате информация от нас (различна от изискваната поради естеството на нашия бизнес). Ако желаете да се откажете от възможността да ви информираме за изгодни оферти и промоции, моля свържете се с вашия кредитен консултант или пишете на info@creditnavigator.bg

   

  Кой има достъп до Вашите лични данни?

   

  Освен Кредит Навигатор, достъп до вашите лични данни имат само избраните от Вас с Декларация-съгласие по чл. 6, пар. 1, буква „а“ от GDPR банки/кредитни институции във връзка с изпълнение на задълженията си по предоставяне на съответния кредит.

  Във всички останали случаи Кредит Навигатор не разкрива Вашите лични данни пред трети страни, освен ако не е задължен от закона. Вашите лични данни могат да бъдат разкрити пред трети лица – т. нар. получатели на лични данни. Разкриването на личните Ви данни е изцяло съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Получателите на Вашите лични данни могат да бъдат лица, по отношение на които за администратора е налице законово задължение за разкриване: /например Комисия за защита на потребителите, Българска народна банка, НАП, съдебни и право-охранителни органи и др./.

   

  Вашите права като субект на лични данни.

   

  • Право на достъп – по всяко време може да изискате от нас информация за Вашите лични данни, които съхраняваме, както и копие от тях. Ако желаете да получите допълнителни копия, е възможно да Ви бъде поискана административна такса в разумен размер. Искането Ви за предоставяне на достъп до личните Ви данни като клиент може да бъде отправено в устна или писмена форма – чрез молба, а също и с електронни средства (имейл, факс или др.). В молбата уточнете формата, в която желаете да получите копието на личните Ви данни. Ако сте подали искането чрез електронни средства и не сте посочили в каква форма желаете да получите копието, ще ги получите в широко използвана електронна форма.

   

  • Право на коригиране на личните данни – имате право да искате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас, както и да попълним неточни лични данни.

   

  • Право на изтриване на лични данни – имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

   

  – личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

  – субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а), и няма друго правно основание за обработването;

  – субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2;

  – личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

  – личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

  – личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1.

  Искането за изтриване на личните Ви данни може да бъде отправено до нас чрез устна, писмена молба или чрез електронни средства (изписаните по-горе имейл адреси/ телефонни номера за връзка и др.)

   

  • Право на ограничаване обработването на личните Ви данни – имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, в следните хипотези:

   

  – точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

  – обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

  – администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

  – субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

  Искането за ограничаване обработването на личните данни може да бъде отправено до нас чрез устна, писмена молба или чрез електронни средства (изписаните по-горе имейл адреси/ телефонни номера за връзка и др.)

   

  • Право на възражение – имате право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

   

  • Право на преносимост на личните данни – имате право да изискате от нас да прехвърлим част или всички обработвани от нас Вши лични данни към друг администратор. Данните ще бъдат прехвърлени от нас към другия администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

   

  • Право на оттегляне съгласието за обработване на личните данни – имате правото във всеки момент да оттеглите съгласието, дадено с Декларация- съгласие по чл. 6 или по чл. 9 от Регламента по всяко време.

   

  Имайте предвид, че последващото оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено въз основа на даденото съгласие.

   

  • Право на жалба до надзорния орган – В Република България надзорен орган във връзка със защитата на личните данни е Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/. Ако смятате, че което и да е от правата Ви по Общия регламент за защита на личните данни са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, в която да изложите в какво считате, че се състои нарушението, кой го е извършил и други обстоятелства в тази връзка.

   

  Как съхраняваме Вашите лични данни?

   

  Ние предприемаме всички необходими мерки, за да предпазим Вашите лични данни от злоупотреби, загуба, нерегламентиран достъп или разгласяване. Всички наши служители са задължени да запазват конфиденциалността на личните данни. Достъпът до съхраняваната информация е разрешен само при изпълняване на служебни задължения.

  Нашият стремеж е да бъдем надеждни и запознати със законодателните промени и изисквания в сферата на защитата на личните данни. Ето защо е възможно да модифицираме Политиката за защита на личните данни и Ви молим да следите за актуализации в сайта ни.

  За повече информация или допълнителни разяснения, моля, свържете се с нас на телефон: 02/ 9210621 или на info@creditnavigator.bg