Кандидатствайте

  *Име:
  *Фамилия:
  *Град:
  *Тел. (мобилен):
  *E-mail:
  *Цел на кредита:
  *Сума на кредита:
  Допълнителна информация:

  Обработване на лични данни

  Формуляр за предоставяне на физическото лице на изискуемата по Регламента информация преди започване на дейност по обработване на личните му данни по член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 при събиране на личните данни от субекта на данните

   

  Съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу за краткост „Регламент (ЕС) 2016/679“ „Общия регламент относно защитата на данните“ или „GDPR”) при събиране на личните данни на физическо лице – субект на лични данни, администраторът следва да го информира относно това кой е администраторът на личните му данни, за каква цел се събират и обработват, има ли получатели на лични данни и др.

  Физическото лице следва внимателно да прочете информацията, която е обобщена по-долу от администратора, като с подписа си в Декларацията – Съгласие по чл.6, пар.1, буква „а“ за обработване на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, потвърждава, че се е запознал със съдържанието й.

   

  Целта на тази информация е да даде на физическото лице необходимите познания за това какви дейности по обработка на лични данни ще извършва администратора, правната обосновка за обработването и сигурността, която се осигурява от Регламент (ЕС) 2016/679.

  1. Информация относно администратора на личните данни.

  „КРЕДИТ НАВИГАТОР“ ООД с ЕИК 175063318, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. „Младост III“, бл.364, вх.3, ап.40, регистриран като кредитен посредник по смисъла на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители с регистрационен номер BCI00004 и заповед за вписване БНБ-16445/03.02.2017 г.

  1. Координати за връзка с администратора:
  • Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. 6-ти Септември 14
  • Телефон: 02 /9210621
  • Мобилен телефон: +359 877 908 387
  • Имейл адрес: info@creditnavigator.bg
  • Интернет страница: www.creditnavigator.bg
  1. Представител на администратора:

  Янко Веселинов Ценов

  Длъжност: Отчетник кредити

  Телефон за връзка: 02/9210610

  Имейл адрес: ytsenov@creditnavigator.bg

  1. Цели на обработването на личните данни на физическото лице.

   

  1. Личните Ви данни ще бъдат обработвани единствено за целите на предоставяне на нашите услуги в качеството ни на кредитен посредник, а именно:

   

  • анализиране на финансовото Ви състояние;
  • проучване възможностите за получаване на финансиране от банките-партньори на „КРЕДИТ НАВИГАТОР“ ООД – Алианц Банк България АД, Банка ДСК – ЕАД, Обединена Българска Банка АД, Първа Инвестиционна Банка АД, Райфайзенбанк България ЕАД, Сосиетеженерал Експресбанк АД, Уникредит Булбанк АД, Централна Кооперативна банка АД, Юробанк България АД, Инвестбанк АД, Банка Пиреос България АД както и
  • свързаните с горното справки и действия с оглед получаване на индивидуални оферти и
  • последваща подготовка на документи във връзка с избрания от Вас кредит.

   

  1. Вашите лични данни обработваме на следното правно основание: изричното Ви съгласие съгласно чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители, Закон за защита на личните данни, Общия регламент относно защитата на данните, Закона за счетоводството, Закон за задълженията и договорите, както и други относими европейски и български нормативни и поднормативни актове.

   

  III. Кой получава Вашите лични данни?

  1. Вашите лични данни могат да бъдат разкрити пред трети лица – т. нар. получатели на лични данни. С цел да Ви осигурим високо качество на услугите ни и индивидуални кредитни оферти, Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни за обработване, анализ и различни видове справки в регистри като Централен кредитен регистър, Национален осигурителен институт, Национална агенция по приходите и др., единствено на посочените от Вас банки-партньори в Декларацията – Съгласие по чл.6, пар.1, буква „а“ за обработване на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.
  2. Разкриването на личните Ви данни е изцяло съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Получателите на Вашите лични данни могат да бъдат лица, по отношение на които за администратора е налице законово задължение за разкриване: /например Комисия за защита на потребителя, Българска народна банка, НАП, съдебни и право-охранителни органи и др./.

   

  1. Личните Ви данни НЯМА ДА БЪДАТ предавани на получатели, които са базирани в трети държави или в международни организации.
  2. IV. Допълнителна информация.

   

  1. Срок на обработване на личните Ви данни

   

  Личните Ви данни ще бъдат обработвани само в срока, необходим за предоставяне на консултантската услуга, предлагана от нас, а именно – анализиране на финансовото Ви състояние, проучване на възможности за финансиране от банки-партньори на „КРЕДИТ НАВИГАТОР“ ООД, подготвяне на необходимите документи за избрания кредит и асистиране при усвояването му – максимален срок за извършване на услугата – 12 месеца.

   

  Извън горепосочения срок, във връзка с нашите задължения на кредитен посредник и на основание Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводството и др. нормативни актове, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за максималния срок, посочен в Декларацията-съгласие за обработване на лични данни, а именно 10 години.

   

  1. Информираме Ви, че като субект на данните, съгласно чл. 15 от Регламента Вие имате правото да изискате от нас като администратор достъп до личните Ви данни. При постъпило искане от Ваша страна за достъп до личните Ви данни, ние ще Ви предоставим копие от всички данни, които понастоящем се обработват от нас. Ако желаете да получите допълнителни копия, е възможно да Ви бъде поискана административна такса в разумен размер. Искането Ви за предоставяне на достъп до личните Ви данни като клиент може да бъде отправено в устна или писмена форма – чрез молба, а също и с електронни средства (имейл, факс или др.). В молбата уточнете формата, в която желаете да получите копието на личните Ви данни. Ако сте подали искането чрез електронни средства и не сте посочили в каква форма желаете да получите копието, ще ги получите в широко използвана електронна форма, а именно в някоя от следните форми: word/pdf/excel файл или др.

   

  1. Съгласно Регламента, Вие, като субект на лични данни, имате право да искате от нас – като администратор – да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Имате право да искате непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация, като се имат предвид целите на обработването.

   

  1. На основание чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да искате от нас като администратор изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените в същия параграф основания например: личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани, също така можете да оттеглите съгласието, дадено с Декларацията-Съгласие, можете да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни, когато ние, като администратор, нямаме правни основания да продължаваме извършване на обработка, включително, когато, считате че личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно от нас.

   

  Искането за изтриване на личните Ви данни (или „правото да бъдеш забравен”) можете да направите чрез устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства.

   

  1. Имате правото да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни от нас – като администратор на основанията, посочени в чл. 18, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства. Преди отмяната на ограничаването на обработването на личните Ви данни, ще бъдете уведомени за това от администратора.

   

  1. Имате право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни.

   

  Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

   

  1. Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на изрично съгласие или на базата на договорно задължение за обработка и ако същевременно обработването се извършва по автоматизиран начин (т.е. чрез автоматизирани електронни системи, а не във вариант на хартиен архив) имате т.нар. право на преносимост на личните Ви данни – т.е. правото да изискате от нас да прехвърлим част или всички обработвани от нас лични данни към друг администратор. Това право на преносимост, съгласно чл. 20 от Регламента, включва както правото Ви да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставил на нас – администратора в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, но също така и правото да поискате прехвърляне тези лични данни на друг администратор.

   

  1. Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни, дадено с Декларация- съгласие по чл. 6 или по чл. 9 от Регламента по всяко време. Последващото оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено въз основа на даденото съгласие.

   

  1. Имате право да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, ако смятате, че правата Ви по Общия регламент за защита на личните данни са нарушени. По-долу Ви предоставяме необходимите координати за връзка с Комисията за защита на личните данни:

   

  • Адрес за кореспонденция: гр. София, пощенски код 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
  • Телефон за връзка: 02/915 35 18;
  • Електронна поща: kzld@cpdp.bg
  • Интернет страница: www.cpdp.bg

   

  1. Имате право да знаете, че НЕ ИЗВЪРШВАМЕ автоматизирано вземане на решения, включително профилиране във връзка с Вашите лични данни, които обработваме.

  Информираме Ви, че законните интереси, които преследваме във връзка с обработката на личните Ви данни като наш клиент, е предоставянето на възможно най-висок стандарт на услуги в качеството ни на кредитен посредник.